Verpleegsensitieve indicatoren kwetsbare ouderen

Ouderen zijn kwetsbare patiënten. De Santeon ziekenhuizen zetten zich in om de patiëntveiligheid voor deze groep kwetsbare ouderen te verbeteren. De focus ligt hierbij op vier thema’s waar deze patiëntengroep extra gevoelig voor is:

  • Delier
  • Ondervoeding
  • Fysieke beperkingen
  • Vallen

De zeven ziekenhuizen verbeteren de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare groep door het in kaart brengen van best practices rondom het voorkomen, vroegtijdig herkennen en behandelen van delier, ondervoeding, fysieke beperkingen en vallen. Daarnaast worden verpleegkundigen opgeleid in het realiseren van vroegtijdig efficiënt herkennen van alle ouderen met (een verhoogd risico op) delier, ondervoeding, fysieke beperkingen en vallen, en het toepassen van evidence based maatregelen en best practices bij alle ouderen. Deze best practices worden met elkaar gedeeld en in ieder ziekenhuis geïmplementeerd. Op deze manier wordt een eenduidig beleid en handelswijze voor verpleegkundigen vastgesteld met als doel het voorkomen en/of reducren van (verder) functieverlies bij alle kwetsbare ouderen opgenomen in een Santeon ziekenhuis. De gehanteerde werkwijze wordt als eerst uitgewerkt voor delier en geldt als uitgangspunt voor de verder uitrol op de andere thema’s.